Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η οικονομική κρίση και η ύφεση σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, αποτελούν πλέον ένα μόνιμο θέμα και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο. Η ορθολογική τους αντιμετώπιση και η ανάληψη δράσεων διαφέρει σημαντικά σε τοπικό επίπεδο και αυτό έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Δυτική Κορινθία, παρά το σημαντικό πλεονέκτημα που έχει εξαιτίας της μικρής απόστασης από την Πρωτεύουσα, το συνδυασμό βουνού και θάλασσας και την αυξημένη επισκεψιμότητα, παρουσιάζει σημαντική ύφεση σε όλες σχεδόν τις οικονομικές δραστηριότητες και για την αντιμετώπιση της απαιτείται η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης με διαβούλευση και θέσπιση βασικών αρχών.


Οι βασικές αρχές, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα πρέπει να είναι οι εξής :
·         Συνεργασία των δημοτικών παρατάξεων και ουσιαστικός διάλογος σε επίπεδο ΔΣ, με σκοπό να εντοπισθούν τα ειδικά προβλήματα και να προετοιμασθεί ένα σχέδιο αναπτυξιακού κειμένου διαβούλευσης με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
·         Συντονισμός των επιτροπών που θα συσταθούν, με σκοπό να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συλλογή και αξιολόγηση, προβλημάτων, προτάσεων, τάσεων και μέσω αυτής της διαδικασίας να προκύψει η μέγιστη δυνατή συναίνεση για την ανάληψη κοινών δράσεων που θα συμφωνηθούν.
·         Διενέργεια της διαβούλευσης για τη διάχυση της πληροφόρησης και κατάληξη της σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο θέσεων και προτεραιοτήτων, στο οποίο θα πρέπει όλες οι τάσεις και οι απόψεις να βρούν «πάτημα διαλόγου» και οι τελική σύνθεση των δράσεων να έχει πλειοψηφικό χαρακτήρα, ώστε να αποκτήσει νομιμοποίηση και συλλογικότητα.
·         Επόμενο βήμα είναι ο συντονισμός και η ανάλυση σ επιμέρους δράσεις του σχεδίου που θα επιλεχθεί και θα έχει την πλειοψηφική νομιμοποίηση και στήριξη του από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων. Η ομάδα υλοποίησης του σχεδιασμού δεν θα πρέπει να αποτελείται από αιρετούς, αλλά από κατοίκους και επιχειρηματίες και να έχει ευρύ πεδίο δράσεων, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτικές αντιπαραθέσεις ή μικροσυμφέροντα και αυτό θα πρέπει να το εγγυηθεί το δημοτικό συμβούλιο και οι παρατάξεις που το αποτελούν.
Ο δήμος από την πλευρά του θα πρέπει να επιχειρήσει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση με συγκεκριμένες ενέργειες και να οργανώσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πληροφόρησης και ανάληψης δράσεων. Κατά συνέπεια θα πρέπε άμεσα να προβεί στις κάτωθι ενέργειες :
Δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης – Αγροτουρισμού, για την συνεχή ενημέρωση των κατοίκων, τον σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση προγραμμάτων Τουριστικής Αξιοποίησης. Σκοπός η παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μέσω της δημιουργίας ανταποδοτικού ταμείου (θα υπάρξει αναλυτική πρόταση στο άμεσο μέλλον) με συμμετοχή του Δήμου και των επιχειρήσεων και θα έχει περιλάβει τις ακόλουθες δράσεις:
·            Ενημέρωση για Προγράμματα συναφή με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Τουριστικών Επενδύσεων και Αγροτουρισμού,
·            Δημιουργία Μητρώου ενδιαφερομένων, για την ψηφιακή τους ενημέρωση,
·            Οδηγοί διενέργειας συναφών επενδύσεων σε απλουστευμένη μορφή, για τη διευκόλυνση των επενδυτικών προτάσεων,
·            Ιστοσελίδα με υλικό και παραδείγματα υποβολής προτάσεων από Αναπτυξιακούς Νόμους και Κοινοτικά Προγράμματα,
·            Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στους ενδιαφερόμενους, και διευκόλυνση τους σε διαδικασίες στα οποίες εμπλέκεται η Δημοτική Αρχή.
·            Συμμετοχή σε Εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της εγγύτητας με το πολεοδομικό συγκρότημα της Πρωτεύουσας και τις οδικές υποδομές (ΠΑΘΕ, Προαστιακός).
Δημιουργία δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ενημέρωσης, με σκοπό την συνεχή ενημέρωση - κατάρτιση και υποβοήθηση δημοτών για εύρεση θέσεων εργασίας. Σκοπός η δημιουργία ενός ευέλικτου και πραγματικού εργαλείου άσκησης ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, το οποίο θα καταγράψει εντός τριμήνου τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, θα διενεργήσει άμεσες παρεμβάσεις σε δημόσιους και τοπικούς φορείς για προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού του δήμου και θα συμβάλλει στην υλοποίηση τους. Αναλυτικότερα προβλέπεται :
1. Δημιουργία δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ενημέρωσης για τους δημότες όλων των ηλικιακών τάξεων. Σε πρώτο επίπεδο έχουν διαγνωσθεί οι κάτωθι βασικές ανάγκες :
·         Κοινωνική Μέριμνα,
·         Αγροτουρισμός - Τοπική Ανάπτυξη – Σχεδιασμός Οικογενειακών Επιχειρήσεων,
·         Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων,
·         Νέων Τεχνολογίες – Πληροφορική,
·         Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων,
·         Γυναικεία Επιχειρηματικότητα,
·         Υπηρεσίες Εστίασης – Αναψυχής,   
Τα Προγράμματα αυτά μετά την διαβούλευση που θα ακολουθήσει και την συμπλήρωση των αναγκών των δημοτών, θα απευθύνονται σε άνεργους και εργαζόμενους, νέους, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, και στο προσωπικό των επιχειρήσεων της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα συσταθεί Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων και σκοπός τους θα είναι η ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών που θα παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις και που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές θα Γραφείο αφορούν:
2. Σχετικά με τους ανέργους:
·         Την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους στην προσπάθεια ένταξης τους στην αγορά εργασίας.
·         Την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, τα προγράμματα διακίνησης εργατικού δυναμικού καθώς και για κάθε άλλο πρόγραμμα ή μέτρο που λαμβάνει ο ΟΑΕΔ που αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας.
·         Την ενημέρωση για προγράμματα που αναπτύσσουν άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόλησης των ανέργων.
·         Τη διασύνδεση του Γραφείου με τα ηλεκτρονικά συστήματα ή έντυπες πηγές πληροφόρησης, με τις υποδομές του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
·         Την ανάπτυξη στενής συνεργασίας του Γραφείου ενημέρωσης ανέργων με τις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ σε τοπικό επίπεδο,
3. Σχετικά με τις επιχειρήσεις :
·         Την προσέγγιση - ενημέρωση για προγράμματα  επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ.
·         Την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης του ΟΑΕΔ ή άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
·         Την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές για τα προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης, τα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ΟΑΕΔ, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης σε ότι αφορά το προσωπικό της.
·         Την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης για αναπτυξιακά προγράμματα από φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.
Συμπερασματικά οι παραπάνω σειρές περιγράφουν τις βασικές αρχές μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Ο λόγος της δημοσιοποίησης αυτού του κειμένου, έχει να κάνει με το ότι κάθε δήμος έχει τη δυνατότητα να οργανώσει δράσεις και παρεμβάσεις και να ομαλοποιήσει όσο μπορεί περισσότερο τις ανωτέρω συνθήκες. Θαύματα σαφώς και δεν μπορούν να γίνουν, ούτε οι ρυθμοί ανάπτυξης να επανέλθουν σε επίπεδα άλλων ετών. Ωστόσο θα πρέπει να καταρριφθεί ο μύθος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει και να συνειδητοποιήσουμε άπαντες ότι οι συνθήκες και η ισορροπίες άλλαξαν οριστικά και αμετάκλητα για όλους μας. Υπάρχει θάρρος να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις, υπάρχει διάθεση να αλλάξουμε πράγματα, υπάρχουν ανήσυχοι κάτοικοι και επιχειρηματίες ή αιρετοί που εκτός της εκλογής τους επιθυμούν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ναι και έτσι εδώ είναι η πρόκληση, εδώ και η ευκαιρία.   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

1 σχόλιο:

moutsos είπε...

Από στεγνό και ξύλινο τεχνοκρατικό μπλα-μπλα, καλά τα πας κύριε σύμβουλε των Δημάρχων.
Για τις καλοστημένες και καλο-ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΕΣ δικές σου αρπαχτές μέσω του γραφείου σου, πότε θα μας μιλήσεις;
Ας είναι και σε τεχνοκρατική γλώσσα!
Όπως και να τις περιγράψεις ΑΡΠΑΧΤΕΣ είναι. Και δεν συνεχίζω………….
«Σιωπή φρονίμων γλώττα».